Back to Top
Basic-Français Dari Screenshot 0
Basic-Français Dari Screenshot 1
Basic-Français Dari Screenshot 2
Basic-Français Dari Screenshot 3

About Basic-Français Dari

یادگیری اصول اولیه زبان فرانسه، با دستورالعمل های تلفظ در زبان مادری خود را؟ بلی، این حالا با اساسی-فرانسوا ممکن است.

پایه فرانسوا برای آموزش اصول اولیه زبان فرانسه در همکاری با شهر پاریس و منطقه ""Ile de France"" با برخی از تامین مالی مشترک اروپا توسعه داده شد.

اساسی فرانسوا برنامه ای است که شما را از طریق اولین گام های خود را در روند یادگیری زبان فرانسه هدایت می کند. لودو و ویک برای نمایندگی از تمام مردم این جهان و ترویج برابری جنسیتی ایجاد شدند. آنها به شما اجازه کشف فرانسه از طریق گفتگو (به زبان فرانسه) که بسیاری از جنبه های زندگی روزمره را پوشش می دهد. همچنین بسیاری از تصاویر است که به شما کمک خواهد کرد که برای افزایش واژگان خود را وجود دارد

پایه فرانسوا دیوار کلمات را با دادن دستورالعمل های دهانه به تمرینات، به زبان مادری خود را می شکند. این شما را قادر خواهد ساخت برای یادگیری اصول اولیه زبان فرانسه به طور مستقل از سطح خود را از تحصیل. زبان پایه فرانسوا حتی می تواند برای زبان مادری که هیچ الفبا توسعه یافته است.

از آنجا که دستورالعمل ها در یک زبان است که شما را درک داده می شود، این سطح قابل توجهی از استرس خود را کاهش می دهد. این باعث می شود یادگیری هر دو سریع تر و آسان تر. همچنین فعالیت های بسیاری وجود دارد، از جمله تشخیص صدا، به منظور افزایش اعلام خود را، برای کمک به حفظ و یادگیری بیشتر سرگرم کننده!

پایه فرانسوا را پوشش می دهد سطح اول (A1) از چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان. این به شما وسیله ای برای پیشرفت به سرعت در یادگیری خود را از زبان فرانسه را.

پایه فرانسوا از طرح داده های شما استفاده نمی کند. همه فعالیت ها به طور کامل بدون اتصال به اینترنت عملیاتی. این یک ویژگی بسیار مهم و نادر در برنامه ها این روزها است

Similar Apps

Basic-Français Hindi

Basic-Français Hindi

0.0

अपनी मातृभाषा में उच्चारित निर्देशों के साथ फ्रेंच की मूल बातें सीखें?...

Basic-Français

Basic-Français

0.0

Learn the basics of French, with instructions pronounced in your mother tongue...

Basic-Français Français

Basic-Français Français

0.0

"Apprendre les bases du français avec des consignes énoncées dans votre langue...

Basic-Français Indian English

Basic-Français Indian English

0.0

Learn the basics of French, with instructions pronounced in your mother tongue...

Basic Français 日本語

Basic Français 日本語

0.0

フランス語の基本を、あなたの母国語で発音しながら学びたい?そうです、Basic-Françaisがそれを可能にしたのです。Basic-Françaisは、フランス語学習の最初のステップをガイドするアプリです。ルドとヴィックは、この世界のすべての人々を代表し、男女平等を促進するために作られました。彼らは、日常生活の多くの側面をカバーする対話(フランス語)を通じて、あなたにフランス語を発見させます。また、ボキャブラリーを増やすのに役立つ絵もたくさんあります。Basic-Françaisは、エクササイズの指示をあなたの母国語で口頭で伝えることで、言葉の壁をなくすことができます。これによって、学校教育のレベルに関係なく、フランス語の基本を学ぶことができます。Basic-Françaisは、アルファベットを持たない言語のために開発することも可能です。自分が理解できる言葉で説明されるので、ストレスがかなり軽減されます。より早く、より簡単に学習することができます。また、音声認識などのアクティビティも充実しており、発音を強化したり、暗記を助けたり、より楽しく学習することができます ! Basic-Françaisは、ヨーロッパ言語共通参照枠の第1レベル(A1)をカバーしています。これにより、フランス語の学習を急速に進展させる手段を得ることができます。Basic-Françaisはデータプランを使い切らない。インターネットに接続しなくても、すべてのアクティビティは完全に動作します。これは、最近のアプリでは珍しく、とても重要な特徴です。...

Basic-Français Vlaams

Basic-Français Vlaams

0.0

De basis van het Frans leren, met instructies uitgesproken in je moedertaal?...