Back to Top
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

About Jet Shop

- ร้านอาหารสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ผ่านแอพ
- ร้านอาหารสามารถเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อได้ผ่านแอพ
- ร้านอาหารสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานส่งอาหารได้ผ่านแอพ