Back to Top
หมอพร้อม Screenshot 0
หมอพร้อม Screenshot 1
หมอพร้อม Screenshot 2
หมอพร้อม Screenshot 3

About หมอพร้อม

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้รับบริการ
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
-ตรวจสอบใบรับรองของการฉีดวัคซีน

Similar Apps

หมอพร้อม

หมอพร้อม

3.3

The application is used for the whole county of the Kingdom of...

StationMeet

StationMeet

0.0

แอพพลิเคชั่นสำหรับประชุมออนไลน์ของผู้ใช้งานระบบหมอพร้อมสเตชั่น...