Back to Top
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

About Unii Recycle Shop

เพราะจำนวนมนุษย์ที่มากขึ้นคือสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อน เพราะนอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็ยังทำลายระบบนิเวศน์มากขึ้นอีกด้วย! เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชัน Unii Recycle Shop จึงขอเป็นสื่อกลางการซื้อขายขยะ เพื่อให้ผู้ที่รับซื้อและผู้ที่อยากขายมาเจอกัน และตกลงกันเพื่อนำขยะไปรีไซเคิลตามกระบวนการที่ถูกต้อง...

เพียงท่านโหลดแอปพลิเคชัน Unii Recycle Shop มาไว้บนมือถือ หลังจากนี้ ท่านสามารถซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิลผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา