Back to Top
SPTP Screenshot 0
SPTP Screenshot 1
SPTP Screenshot 2
SPTP Screenshot 3

About SPTP

Elektroniczna wersja "Słownika polskiej terminologii prawosławnej" opracowanej przez zespół naukowy w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zawiera zbiór terminów (wyrazów i połączeń wyrazowych) dotyczących wiary, moralności, życia religijnego i organizacji Cerkwi prawosławnej, utrwalonych w ogólnym języku polskim (bez względu na ich pochodzenie), a także terminów zapożyczonych z języka greckiego i cerkiewnosłowiańskiego i wykorzystywanych w polskim prawosławiu. Elektroniczna wersja słownika została uzupełniona o nagrania audio terminów w języku polskim oraz greckich, cerkiewnosłowiańskich i angielskich odpowiedników obcojęzycznych.

Punktem wyjścia prac nad słownikiem były współczesne źródła papierowe. Analizie poddano słowniki ogólne, słowniki i leksykony dwujęzyczne, słowniki i leksykony specjalistyczne oraz literaturę przedmiotu pogrupowaną w trzy działy: prawo, doktryna oraz praktyka. Ekscerpcja terminów została dokonana w oparciu o korpus 32 pozycji książkowych oraz bazę literatury uzupełniającej. W efekcie wstępnie wyodrębniono 9652 hasła, które stały się przedmiotem dalszych prac badawczych. Systematyzacja, porządkowanie wariantów i synonimów oraz usuwanie błędnych terminów i nieprawidłowo skonstruowanych zapożyczeń zaowocowały finalnym opracowaniem 4003 haseł i definiowanych połączeń wyrazowych, powstaniem trzech indeksów językowych (greckiego, cerkiewnosłowiańskiego i angielskiego) oraz Indeksu form niepoprawnych.

Słownik jest przeznaczony nie tylko dla osób zajmujących się teologią prawosławną. Adresowany jest do szerokiego grona niewyspecjalizowanych odbiorców, zarówno wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jak i tych czytelników, którzy nie będąc osobami prawosławnymi, poszukują informacji na temat znaczenia wyrazów i wyrażeń związanych z prawosławiem.

Autorzy: ks. Wiesław Przyczyna, ks. Marek Ławreszuk, Katarzyna Czarnecka, ks. Jarosław Kupryjaniuk, Małgorzata Kurianowicz, Grzegorz Makal, ks. Piotr Makal, ks. Włodzimierz Misijuk, Anna Rygorowicz-Kuźma.

Konsultacje: abp Jakub Kostiuczuk, ks. Jerzy Tofiluk, Lilia Citko.

Okresowo współpracowali: Marcin Abijski, Dariusz Kazimierowicz, Józef Kuffel.

Redakcja wydawnicza: Michał Machura.

Opracowanie i wykonanie wersji elektronicznej: Infinity Group.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022nr projektu 0083/NPRH5/H11/84/2017.