Back to Top
澳門公共服務一戶通 Screenshot 0
澳門公共服務一戶通 Screenshot 1
澳門公共服務一戶通 Screenshot 2
澳門公共服務一戶通 Screenshot 3

About 澳門公共服務一戶通

「澳門公共服務一戶通」手機應用程式由澳門特別行政區政府行政公職局製作,配合統一電子帳戶、統一平台的智慧政務策略,提供澳門公共部門服務電子化的申請,以及接收個人化的訊息通知,進度查詢等。手機應用程式的服務將會不斷遞增,涵蓋服務亦趨向多樣化。