Back to Top
Boon Serve Shop บุญเสิร์ฟช็อป Screenshot 0
Boon Serve Shop บุญเสิร์ฟช็อป Screenshot 1
Boon Serve Shop บุญเสิร์ฟช็อป Screenshot 2
Boon Serve Shop บุญเสิร์ฟช็อป Screenshot 3

About Boon Serve Shop บุญเสิร์ฟช็อป

Boon Serve Shop บุญเสิร์ฟช็อป แอพสำหรับร้านอาหารเพื่อรับคำสั่งซื้อ
- ร้านอาหารสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ผ่านแอพ
- ร้านอาหารสามารถเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อได้ผ่านแอพ
- ร้านอาหารสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานส่งอาหารได้ผ่านแอพ