Back to Top
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

About TÂN ĐỆ

"Quản trị doanh nghiệp" là vấn đề các nhà quản trị đặc biệt quan tâm, vì tác động không nhỏ đến quy trình vận hành và sự phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, bất kỳ doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến lớn, ít nhiều đều gặp phải những khó khăn nhất định trong công tác quản trị.

Tân Đệ Portal ra đời với nhiệm vụ giải quyết những khó khăn trong công tác quản trị, giúp kết nối và quản lý các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Được tích hợp những tính năng ưu việt và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong công tác quản trị và vận hành.

Similar Apps - visible in preview.

vTools Survey Full

vTools Survey Full

4.9

Spatial data collection Point, Polyline , Polygon, Tracklog with GPS location