Back to Top
Cehalet Mazeret Değildir Screenshot 0
Cehalet Mazeret Değildir Screenshot 1
Cehalet Mazeret Değildir Screenshot 2
Cehalet Mazeret Değildir Screenshot 3

About Cehalet Mazeret Değildir

Uygulamamızı beğenen, kendi sayfasında paylaşan veya bunlara yorum yapan kimselerin isimleri Google‘ın / Google Play sisteminden dolayı görünmektedir. Bu kişilerin sayfalarında şirk(Allah-u Teâlâ’ya ait hak, sıfat ve yetkileri Allah’tan başkalarına veya Allah’la birlikte bir başkalarına vermektir) küfür (gerek inatla, gerek cehaletle, gerekse inat edenleri taklit sebebiyle Allah’ın tevhidini inkâr etmek ve rasûlünü yalanlamaktır) ve haram içerikli paylaşımlar varsa reddediyor, böyle bir içeriğe bizim yapmış olduğumuz paylaşımlar üzerinden ulaşılması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.


Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

Her türlü tezatların ve karanlıkların yaşandığı şu çağımızda durum öyle bir hal almış-tır ki; iyilik, kötülük; kötülük iyilik olarak ortaya konmuş, İslam’ı sahiplendiğini iddia edenler bile her türlü batıla büründükleri halde kendilerine takvalı birer mü’min süsü vermiş, bid’at ehli, fasıklar, suçlular, zalimler adete yeryüzünü fesada boğmada bir-birleriyle yarışır olmuşlardır. Bu karanlık çağda İslam inancı dar kalıplara, kısır isim-lendirmelere sokulmuş, kasıtlı saptırma ve tahriflere maruz bırakılmıştır. Sonuçta öyle bir hal almış ki; her kim La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah’ı söylüyor ve bu-na inandığını iddia ediyorsa, o kimse velev ki bu sözün manasını, gereklerini, şartlarını, ona bozacak meseleleri bilmese, şirkten kaçınmayı öğrenmese, tagutları tekfir etmeyi, onlardan uzak durmayı bilmese, böylece Allah (c.c)’ı nasıl birlemesi gerekti-ğinden habersiz olsa bile, işte o kimse müslümandır, anlayışı zihinlerde yer etmiş, yer ettirilmiş. Bu düşünceyi de öyle süslü hale getirmişler ki; bu vasıftaki kimselere “cahil müslüman”, “huccetin ulaşması gereken müslüman”, “tekfirin kendisinden kalktığı müslüman”, “tekfir engellerinin söz konusu olduğu müslüman” gibi adlan-dırmalarla meseleyi hafifletmişler, güzel göstermişlerdir. İşte bunu yapanlar tagutla-rın alim olarak ileri sürdüğü sahte alimcikler, belamlar, şeyhler, cemaat ve tarikat li-derleri ve halkın kendilerine din konusunda değer verdikleri din büyükleridir. Bu kimseler öyle büyük fitneler ortaya atmışlar, İslam inancında o derece büyük tahrifatlar meydana getirmişlerdir ki işte bu kitapta onların gerçek yüzleri ortaya konmakta, sapık olan fikirleri çürütülmekte, böylece batıl iddialarının ne kadar boş ve geçersiz olduğu isbatlı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu durumda artık onların ne söyleyebile-cekleri bir sözü, ne de ortaya koyabilecekleri bir delili vardır. Fakat sapıklık ehlinin her zaman kendilerinin sarılacakları silahları olan delilsiz ithamları yine de var olacak, bununla birlikte hakkın karşısında yenik ve ezilmiş bir şekilde tekrar tekrar zille-te düşeceklerdir.
Hidayete tabi olanlara, kandırılmışlara ve hakkı isteyenlere bir yol azığı olması dile-ğiyle bu kitabı okuyucuya sunuyoruz.
Başarıya ileten ancak Allah (c.c)’tır.