Back to Top
Tonus Screenshot 0
Tonus Screenshot 1
Tonus Screenshot 2
Tonus Screenshot 3

About Tonus

Ինտելեկտուալ խաղ, որը թույլ է տալիս սահմանափակ ժամանակահատվածում հնարավորինս շատ բառեր գուշակել, քանի դեռ Ձեր ընկերները փորձում են բացատրել:
Խաղը հնարավորություն է տալիս Ձեզ ընտրել թեմա և ժամանակահատված հնարավորինս շատ բառեր գուշակելու համար:

Similar Apps - visible in preview.

AnagrApp Cup - Brain Training with Words

AnagrApp Cup - Brain Training with Words

4.6

Most challenging Word Game of the Year! Great exercise for the brain!

Brain quiz: knowledge

Brain quiz: knowledge

5.0

A quiz for everyone! Questions and answers! Newest Trivia Quizzes!

2048 Classic · Swipe Game

2048 Classic · Swipe Game

4.0

Enjoy 2048 the classic game. Combine the numbers to get to 2048!

Eye-land: Realtime Puzzle PvP spot 5 difference

Eye-land: Realtime Puzzle PvP spot 5 difference

3.6

Join the new online Find the differences game to play against real opponents

Угадай Слово

Угадай Слово

5.0

Do not let your brain dry up!

Alias

Alias

4.7

An engaging team game for a bunch of friends.

author
Cool app👍
Mariam Sargsyan
author
Loved it. This made me and my students laugh a lot while playing this game during our English lesson. So wired. Pleaseeeeee create the English version too! Thanks to Sargis.
Anush Leony
author
Please add English and few words about rules for people who are not familiar with the game. Thanks for the mobile version!
Shavarsh Gyonjyan